ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થીકરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. સ્થિતકર ] पुं. આપત્તિને સમયે રક્ષા કે સહાયતાનો ભાર ગામનો દરેક સમર્થ મનુષ્ય વારંવાર પોતાને શિર લઈ લે તે.