ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢોચલો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. સાદા કાચની હાથે પહેરવાની અતિશય જાડી બંગડી.