ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડેબાળ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. મોટા પેટવાળું.