ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠોપર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. ગાયો પકડનાર માણસ.
स्त्री. ખરાબ રસ્તો.
स्त्री. ખોટ.
स्त्री. જોડાની જોડ.
स्त्री. પગથી ઠોકર મારવી તે.
स्त्री. ભૂલ; ઠોકર.