ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટરકવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. वि. લાલચુ.
૨. अ. क्रि. ભય પામવું.
૩. अ. क्रि. લલચાવું.
૪. अ. क्रि. સટકી જવું.