ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝડુક  
ઉચ્ચાર: ( ઝડ઼ુક )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. નદીનું કોતર.