ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જેવનાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. કાયમ ખેડાતી જમીન.
૨. [ હિં. ] स्त्री. ખાણું; ઉજાણી.