ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જાબેજા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. अ. વેળાકવેળા; ગમે તે વખતે.
૨. [ ફા. ] अ. સાચુંખોટું.