ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જાનશી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. જા ( જગ્યા ) + નશીન ( બેસનાર ) ] पुं. ૧. વારસદાર.