ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જાતકાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ઝગઝગાટ.
वि. જાતનું; ભાતનું; કોટીનું.