ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોહી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. वि. ગુસ્સાવાળું.
૨. वि. સ્નેહાળ; પ્રેમી.