ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છેવા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. અલ્પ વિરામ; થોડો વખત અટકી જવું તે.
૨. पुं. શીળી; શીતળા.