ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છેમંડ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. માતાપિતા વગરનું બાળક; અનાથ; યતીમ.