ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છંદુ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. પારકી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તનાર.