ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચુસતો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. હલાલ કરેલ જનાવરનો ચરબીવાળો આંતરનો ભાગ.