ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચકરિહા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ફા.] पुं. નોકરીને માટે સારો લાયક માણસ.