ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘોડાનસ  
ઉચ્ચાર: ( ઘોડ઼ાનસ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. પગમાં રહેલી મોટી નસ.