ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘટમંચિકા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. પાણીનું વાસણ રાખવાની લાકડા કે લોઢાની ઘોડી.