ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગઠાવ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. જોડાણ.
पुं. બનાવટ.