ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખ્વેશ  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼્વેશ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ફા. ] पुं. કુટુંબ.
૨. पुं. જમાઈ.
૩. पुं. સગો.
૪. स. પોતે.
૫. स. પોતાનું; અંગત; પોતીકું.