ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખ્વાઝગાં  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼્વાઝગાં )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ब. व. ખોજાઓ.