ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ક્ષુતા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. ઉધરસ.
૨. [ સં. ] स्त्री. છીંક.