ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કોરબા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. દુકાળ.
૨. न. અછૂત; અસ્પૃશય જ્ઞાતિનું માણસ.