ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કૈયિમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ

पुं. સ્વભાવ; પ્રકૃતિ.
वि. ઊભું; સીધું.
वि. સાચું; ખરૂં.