ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કકુલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. વસ્ત્ર; કપડું.