ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઐક્ષવ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] पुं. ગોળ.
૨. पुं. સાકાર.
૩. न. શેરડીનો દારૂ.