ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉપગંતા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ઉપ ( પાસે ) + ગંતૃ ( જનાર ) ] वि. જાણકર; જાણનાર.
वि. પહોંચનાર; પાસે જનાર.
वि. મેળવનાર; પ્રાપ્ત કરતું.
[ સં. ઉપ ( પાસે ) + ગમ્ ( મંજૂર કરવું ) ] वि. સ્વીકારનાર; કબૂલત આપનાર; અંગીકાર કરનાર.