ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉકટા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ઉત્ ( ઘણું ) + કથ્ ( કહેવું ) ] वि. ( હિંદી ) કરેલ ઉપકાર વારંવાર કહે સંભળાવનાર.